Pomorsko športsko ribolovno društvo ARBUN – Crikvenica poziva vas na

12. GRAND PRIX CRIKVENICA

 

MEĐUNARODNO NATJECANJE U ŠPORTSKOM RIBOLOVU IZ USIDRENE BRODICE ZA MJEŠOVITE EKIPE

NEDJELJA, 12. KOLOVOZA 2018.

PROPOZICIJE :

 • Natjecanje je ekipno.
 • Pravo nastupa imaju natjecatelji koji su članovi športskih društava i koji su ishodili člansku iskaznicu HSŠRM i dozvolu za športski ribolovna moru za 2018. godinu.
 • Sve ekipe trebaju imati podmirenu kotizaciju za natjecanje. Kotizacija iznosi 750 kn za svaku ekipu, koju čine tri člana-natjecatelja, i može se uplatiti na žiro račun broj:iban HR 1624020061100136783 ili na dan verifikacije na blagajni kluba.
 • Natjecanju se može pristupiti i sa vlastitom brodicom, s time da se kotizacija ekipi umanjuje za 100 kn.
 • Svako društvo može sudjelovati na GRAND PRIX CRIKVENICA sa najviše 2 mješovite ekipe. Svaka ekipa u svom sastavu mora imati barem jednog natjecatelja u kategoriji junior U21 ili seniorku.
 • Prijave za natjecanje, sa sastavom ekipa, brojem žiro-računa i brojem za kontakt dostavljaju se pismeno ili osobno najkasnije do ponedjeljka 03.08.2015. na adresu: PŠRD “ARBUN” 51260 Crikvenica, Frankopanska 26A; e-mail: ultramarin@ri.t-com.hr
 • Za sve dodatne informacije možete se obratiti na tel +051 241-373 utorkom i petkom od 18-19h ili na +098 977 6494 Dušan Rebernik.
 • Natjecanju može pristupiti najviše trideset ekipa, tako da će se prijave primati do popunjenja. Verifikacija natjecateljskih ekipa održati će se u ponedjeljka 06.08.2018. u 19h u prostorijama društva. Nakon toga će sve ekipe biti obaviještene telefonom o statusu prijave. U slučaju da se prijavi manje od 10 ekipa natjecanje se odgađa, a već uplaćena kotizacija vraća.
 • Samom prijavom i sudjelovanjem na kupu učesnici daju suglasnost da se fotografije i rezultati natjecanja mogu koristiti na društvenim mrežama, web stranicama i medijima u cilju informiranja o ovom natjecanju.

UVJETI NATJECANJA:

 • Trajanje natjecanja je 5 sati.
 • Ekipu čine tri natjecatelja. U slučaju da ekipa nastupa sa dva člana, a ispunjava uvijete natjecanja računa se kao ekipa. Ekipe koje ne ispunjavaju uvjet sastava mogu se natjecati ali ne mogu konkurirati za tri glavne nagrade.
 • Prijavom na natjecanje svi natjecatelji prihvaćaju i potvrđuju izjavu da nastupaju na vlastitu odgovornost.
 • Za svaku ekipu organizator osigurava brodicu dužine veće od 4m sa motorom od min 4KS, i voditeljem koji je ujedno pomoćni sudac.
 • U slučaju da ekipa nastupa u vlastitoj brodici, organizator osigurava pomoćnog suca.

® Sve brodice koje sudjeluju u natjecanju dužne su vidljivo istaknuti oznaku, koju osigurava organizator, radi prepoznavanja na moru.

® Svaki natjecatelj prilikom ribolova može koristiti jedan štap ili kančenicu sa najviše tri udice.

® Svaki natjecatelj može imati rezervne štapove, sak, ganač i posudu za čuvanje ribe tijekom ribolova.

® Dozvoljeno je korištenje svih tehnika ribolova, svih vrsta ješki, varalica, predveza, olova, i sl. Veličina udice prema vlastitom izboru unutar zakonskih odredbi. Upotreba ehosondera nije dozvoljena.

® Lovi se u akvariju ispred Crikvenice. Točno područje odrediti će se na dan natjecanja.

® Tijekom ribolova brodica mora biti usidrena, ne smije se sidriti bliže od 30 m od najbliže natjecateljske brodice, niti ih smije ometati u ribolovu u krugu od 10 m oko brodice.

® Po završetku ribolova, natjecatelji sa pomoćnim sucem prebrojavaju ribu i potpisuju karton ulovljene ribe. Prebrojena riba stavlja se u mrežicu označenu sa ekipnim brojem i predaje na vaganje. Ekipa bez ulova predaje pomoćnom sucu praznu mrežicu. Na vaganju se priznaje samo ulov kojeg je donio pomoćni sudac, u roku od max 30min od prestanka natjecanja.

® Za sve eventualne pritužbe tijekom ribolova treba se obavezno obratiti pomoćnom sucu, koji je odgovoran za nadzor ribolova, i čije su odluke moraju izvršavati. Njegova obveza je da prema potrebi ili na zahtjev natjecatelja zatraži mišljenje glavnog suca.

® Svi natjecatelji dužni su se pridržavati Mediteranske uredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama. Riba koja se predaje na vaganje i priznaje u ulov NE SMIJE BITI ISPOD 20 CM DUŽINE. Ukoliko natjecatelj preda na vaganje ribu koja je zaštićena Naredbom, odnosno ribu koja je nevažeća ili traži posebnu dozvolu za lov odmah se diskvalificira.

® Organizator ne osigurava mjerice za mjerenje dužine ribe.

® Organizator ne osigurava ješku.

® Sav ulov pripada organizatoru.

BODOVANJE :

Boduju se sve ulovljene ribe na sljedeći način:

1. Ribe dužine ispod 20 cm uključivo i sve bugve bez obzira na veličinu predaju se odmah nakon ulova pomoćnom sucu u brodici koji zapisuje broj komada i vraća ih u more bez obzira da li su žive ili ne. Svaka tako zapisana riba vrijedi 20 bodova = 20 g na vaganju. Naknadno predanu ribu suci neće uzimati u obzir za bodovanje.

Težina ribe dužine ispod 20 cm predanih na vaganje množi se sa faktorom 5 i računa se kao negativni bodovi. U slučaju daje negativnih bodova više od 10% ispravnih bodova ekipa se diskvalificira.

2. Ribe dužine iznad 20 cm svrstavaju se u dvije grupe :

 • GRUPA 1 gram = 1 bod

gira, modrak, špar, knez, lenice, lokarda, plavica, širun, landovina, kanj, pirka, trilja, cipal, oslić, pišmolj, ušata, palamida, lastavica, kokot, ranj

 • GRUPA 1 gram = 5 bodova

škarpoč,fratar,pic, šarag, kantar, arbun, batoglavac, kovač, zubatac, luben, škrpina, lovrata, ovčica, strijelka

Landovina se boduje do najviše 2500 bodova pojedinačan komad.

3. Za najmanje 10 ulovljenih riba iste vrste ekipa dobiva dodatnih 500 bodova, a najteža riba natjecanja se boduje dodatno sa 500 bodova.

U slučaju da se ulovi neka druga vrsta ribe od gore navedenih, pomoćni sudac je prijavljuje Natjecateljskoj komisiji koja je razvrstava u jednu od dvije grupe prije početka vaganja.

 • Konačni plasman određuje se prema ukupnom broju bodova ekipe(A+B+C). U slučaju da dvije ili više ekipa imaju isti broj bodova , tada odlučuje tko ima više B bodova, a ako je i to istovjetno onda tko ima najteži ulovljeni primjerak.
 • Novčane nagrade se dodjeljuju ekipama za osvojeno prvo mjesto (1800kn), drugo mjesto (1200kn) i treće mjesto (750kn). Također se nagrađuje najteža ulovljena riba. Novčane nagrade se uplaćuju na žiro račun ekipa.

Posebno se dodjeljuju nagrade sponzora.

 • Nezadovoljan natjecatelj može uložiti pismenu žalbu na tok natjecanja (prije početka vaganja) i na vaganje u roku od 15 min od završetka vaganja. Kaucija za prigovor iznosi 200 kn, i vraća se ukoliko se prigovor pozitivno riješi.
 • Organizator može donijeti izmjene programa i propozicija ovisno o prilikama na dan natjecanja, a u dogovoru sa predstavnicima ekipa.
 • Glavnog suca, kao i pomoćne suce, vagara i zapisničara određuje organizator.
 • Na verifikaciji (ili neposredno pred početak natjecanja/vaganja) predstavnici ekipa biraju jednog predstavnika za Natjecateljsku komisiju.

PROGRAM NATJECANJA

Subota 11.kolovoza 2018. kod klupskih prostorija

od 19 sati:                 Zabava dobrodošlice-prigodni domjenak za učesnike natjecanja-

molimo da se najavi dolazak!

Nedjelja 12. kolovoza 2018. u lučici Podvorska, ispred klupskih prostorija: od 6,15 – 6,45 sati : okupljanje natjecatelja, verifikacija natjecatelja/barki, podjela ekipnih brojeva (vrećica), marende, ješke, izvlačenje brojeva brodica od 6,45 sati :  otvaranje 12. GRAND PRIX CRIKVENICA

od 7,00 sati:              polazak natjecatelja na ribolov

u 7,15 sati:                početak ribolova

u 12,15 sati:              završetak ribolova

od 12,45-14 sati:     vaganje ulova, izrada liste plasmana

od 14 sati:                 zajednički ručak, proglašavanje pobjednika, podjela nagrada

Srdačan pozdrav, i rogi ribaru                                      

tajnik                                                                                    predsjednik

Josip Čapo                                                                          Dušan Rebernik